Regulamin sklepu

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.angelfit.pl jest prowadzony przez Firmę Angelfit Agnieszka Lis-Rębas z siedzibą przy ul.Tadeusza Rejtana 1 , 58-530 Kowary .

2. Dane kontaktowe:

a) e-mail: sklep@angelfit.pl

b) telefon: 530 423 323

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.angelfit.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Są one wiążące dla stron od momentu zawarcia umowy .

5. Firma Angelfit Agnieszka Lis-Rębas jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług).

6. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki, które każdorazowo są naliczane przy składaniu zamówienia. Koszt wysyłki będzie określony i znany klientowi przed podjęciem wiążącej decyzji o zakupie.

 

II. Zamówienia i płatności .

 

1. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a kupującym rozumie się potwierdzenie przez Sklep zamówienia kupującego złożonego na formularzu zamówień, na które składają się następujące dane: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu, o którą Klient zostanie poproszony przed akceptacją formularza zamówień. Nie jest zaś konieczne zakładanie konta użytkownika, czyli rejestracja w sklepie, aby złożyć zamówienie.

3. W każdym momencie po założeniu konta klient ma prawo do jego trwałego usunięcia przez Sklep poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie (patrz dane kontaktowe)

4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się nadanie przez Sklep przesyłki u operatora logistycznego. W zależności od wybranej opcji jest to dostarczenie paczek do urzędu Poczty Polskiej lub odbiór przesyłek przez kuriera.

5. Bezpośrednio po przyjęciu zamówienia zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem transakcji (zakupiony towar, jego cena, koszty wysyłki).
6. Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub odebranie przez sklep przelewu.

7. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym do 10 dni zostają anulowane. Środki wpłacone po 10 dniach od złożenia zamówienia zostaną klientowi zwrócone niezwłocznie ale nie później niż 3 dni po ich zaksięgowaniu.

8. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia o czym poinformuje drogą elektroniczną niezwłocznie ale nie później niż 2 dni po złożeniu zamówienia to za zgodą Klienta spełni świadczenie zastępcze tj. zaoferuje towar w tej samej jakości, cenie lub podobny ale tylko po uzgodnieniu z klientem.

9. W wypadku braku zgody Nabywcy na świadczenie zastępcze oraz jeżeli złożone zamówienie zostało opłacone przelewem to kwota zostanie zwrócona na rachunek nadawcy w terminie 24h (dotyczy dni roboczych).

10. Każdorazowo gdy klient poda złe dane w formularzu zamówienia ma prawo je zmienić kontaktując się ze sklepem.

 

III. Koszty i terminy dostawy

 

1.Koszty dostawy są ustalane w zależności od wartości zamówienia i sposobu dostarczenia przesyłki. Koszty dostawy ponosi Nabywca.

2. Każdorazowo przed podjęciem ostatecznej i wiążącej umowy o zakupie klient będzie wyraźnie powiadomiony na formularzu zamówień o wybranej przez siebie formie przesyłki i wiążącym się z tym kosztem.

3. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 24 godzin.

4. W przypadku chwilowego braku towaru zostaniecie Państwo natychmiast o tym poinformowani.

5. Czas dostarczenia zamówienia to czas liczony od nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym lub u kuriera do momentu odebrania jej przez klienta lub pozostawienia przez operatora logistycznego powiadomienia o możliwości odebrania przesyłki (tzw. awizo).

6. Czas dostarczenia zamówienia jest zależny od wybranej formy przesyłki:

- Poczta Polska Paczka24extra : następny dzień roboczy po dniu nadania; 

- Poczta Polska Paczka48  : do 3 dni roboczych, włącznie z dniem nadania ,

- kurier : 2 dni robocze włącznie z dniem nadania .

7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia towaru. Obowiązek wyjaśnienia sprawy leży po stronie sklepu internetowego Angelfit.

 

IV Reklamacje i zwroty .

 

1.Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy odnosi skutek prawny wyłącznie w przypadku gdy dostarczony towar nie nosi widocznych cech jego używania i nie zostały z niego usunięte bądź naruszone metki identyfikacyjne i informacyjne.
2. Wraz z odstąpieniem od umowy Nabywca zobowiązany jest na własny koszt dokonać zwrotu dostarczonego towaru wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby Dostawcy.
3. Po odstąpieniu od umowy Dostawca zwróci Nabywcy równowartość zapłaconej przez Dostawcę kwoty równej cenie towaru. Zwrot nastąpi w terminie do 7 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy .
4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca ujawni w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres siedziby Dostawcy. Dostawca nie jest zobowiązany do przyjmowania przesyłek odsyłanych za pobraniem pocztowym. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Dostawca zwróci Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich pisemnego zgłoszenia.
5. Jeżeli Nabywca w okresie objętym rękojmią stwierdzi wady towaru, które powstały w czasie jego użytkowania, powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres siedziby Dostawcy. Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie dostawy i informacji czego dotyczy reklamacja. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Po uznaniu reklamacji, w zamian za towar wadliwy zostanie Nabywcy wydany towar wolny od wad, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, Dostawca zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny.

 

V. Wymiany

 

1. Klient ma prawo wymienić produkt na inny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

2. Klient, aby wymienić towar składa oświadczenie. Oświadczenie można złożyć dowolnym sposobem : telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Towar na wymianę jest rezerwowany w magazynie dla danego klienta

3. Warunkiem wymiany jest odesłanie do sklepu internetowego Angelfit rzeczy w stanie niezmienionym oraz dołączenie do paczki kartki z danymi i numerem zamówienia. Koszt odesłania ponosi Nabywca.

4. Po otrzymaniu przesyłki z towarem na wymianę Sklep dokona wymiany nie później jednak niż w ciągu 48h.

5. Koszt przesyłki na wymianę ponosi Nabywca.

6. Jeżeli z tytułu wymiany wynika dopłata lub niedopłata, sklep skontaktuje się z Nabywcą drogą emailową.

 

VI. Dane osobowe i ich bezpieczeństwo

 

1. Dane osobowe klientów wykorzystywane są tylko do celów realizacji zamówienia przez Firmę Angelfit Agnieszka Lis-Rębas.

2. Dane osobowe klientów nie są udostępniane firmom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3.

3. Klient dokonujący zakupu w sklepie i decydujący się skorzystać z usług kuriera, wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu, który może być wykorzystany przez firmę kurierską w celu dostarczenia paczki do klienta.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Spory zostaną oddane sądowi właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają akty prawne: kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z dnia 27 lipca 2002 - Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002r. - Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 2 marca 2000r. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

3. W myśl Art. 8.1 punkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną sklep www.angelfit.pl udostępni klientowi regulamin przed akceptacją formularza zamówień w taki sposób, który umożliwi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient (np. w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu).